43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

06.06.2016r.
INTERREG V-A | NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW REGIONALNYCH FM
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) we współpracy z Regionální sdružení územní spolupráci Těšínského Slezska w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny mikroprojektów składanych do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko w Programie INTERREG V-A Republika Czeska – Polska (zwanego dalej FM). Zadaniem ekspertów jest zapewnienie niezależnej oceny jakości finansowej i merytorycznej mikroprojektów oraz oceny ich aspektów transgranicznych. Eksperci muszą posiadać kwalifikacje oraz doświadczenia niezbędne do oceny mikroprojektów, wiedzę o regionie oraz zagadnieniach FM.
 
Minimalne wymagania dotyczące ekspertów:
-     wystarczające doświadczenia w dziedzinie odpowiadającej działaniom osi FM, w której ekspert przeprowadza ocenę,
-     wykształcenie wyższe lub 5 lat praktyki w dziedzinie odpowiadającej działaniom osi FM, w której ekspert przeprowadza ocenę,
-     wiedza na temat regionu, w którym dokonuje oceny – należy złożyć stosowne oświadczenie.
 
Dodatkowym atutem jest:
-     doświadczenie eksperta wynikające z realizowania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a zwłaszcza ze środków Unii Europejskiej; szczególny nacisk kładziony będzie na posiadane doświadczenie we współpracy transgranicznej płynące z realizacji projektów o charakterze transgranicznym;
-     znajomość języka czeskiego w biernym stopniu.
 
W uzasadnionych przypadkach Zarządzający FM zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania wiedzy poprzez test o regionie, który zostanie przeprowadzony dla kandydatów w siedzibie właściwego Zarządzającego FM.
Ponadto Zarządzający FM będzie zwracał uwagę na równomierne rozmieszczenie ekspertów pochodzących z różnych części Euroregionu oraz reprezentowanie różnych dziedzin współpracy potencjalnych mikroprojektów, a także doświadczenie eksperta w zakresie oceny projektów transgranicznych lub innych.
 
Osoba będąca ekspertem wyrazi zgodę na odbycie szkolenia początkowego oraz odbywanie szkoleń okresowych (co najmniej raz na dwa lata).
 
Dokumenty związane z realizacją Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko dostępne są na stronie www.interreg.olza.pl. Szczegółowy opis Osi priorytetowych, których nabór dotyczy znajduje się w Wytycznych dla Wnioskodawcy dostępnych na ww. stronie w zakładce „Pobierz. Dokumenty, Prezentacje”.
 
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ewentualnych zgłoszeń na formularzu dostępnym tutaj w nieprzekraczalnym terminie do 11.06.2016 r. w formie papierowej na adres biura SRiWR „Olza” - Rynek 18, 43-400 Cieszyn lub drogą elektroniczną na adresy: biuro@olza.pl lub biuro4@olza.pl. W przypadku przesłania dokumentów pocztą elektroniczną niezbędne jest ich późniejsze, niezwłoczne przekazanie w wersji papierowej.Autor: SRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.