43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

22.02.2016r.
NABÓR WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH DO FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) we współpracy z Regionální sdružení územní spolupráci Těšínského Slezska (RSTS) w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący)

ogłasza na obszarze
Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko
CIĄGŁY NABÓR SKŁADANIA WNIOSKÓW
o dofinansowanie projektów
z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Oś priorytetowa 2:
Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
 
Oś priorytetowa 3:
Edukacja i kwalifikacje

Oś priorytetowa 4:
Współpraca instytucji i społeczności

 
Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów posiadające efekt transgraniczny mogą być składane przez kwalifikowalnych Wnioskodawców, którymi są: jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej (np. Prokuratura, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, służby celne, centra zarządzania kryzysowego), Ochotnicza Straż Pożarna, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, regionalne zarządy gospodarki wodnej, spółki wodne, Państwowe Gospodarstwa Leśne, Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki, szkoły wyższe, instytucje kultury, placówki pomocy społecznej, fundacje, stowarzyszenia, Izby Przemysłowo – Handlowe, izby gospodarcze i rolne, izby turystyczne, agencje rozwoju, organizacje pozarządowe i inne.
 
Ograniczenie terytorialne siedziby partnerów: gminy Euroregionu ŚC-TS, tj. po polskiej  stronie część powiatu wodzisławskiego: gmina Godów, powiat grodzki: Jastrzębie-Zdrój, powiat cieszyński, część powiatu bielskiego: gminy Jasienica i Jaworze a po czeskiej stronie gminy okresu Karviná i części okresu Frýdek - Místek: Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písečná, Písek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice, Vělopolí, Vendryně, Třinec, Hnojník.
 
Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji programowej. Wnioski (dla osi priorytetowej 2 i 4), które zostaną złożone do 22.04.2016 r. do godz. 14.00, będą mogły być rozpatrywane na 1. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) w lipcu br. Wszystkie wnioski, które SRiWR „Olza” otrzyma po tym terminie, będą mogły być rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach EKS.
 
Formularz Wniosku projektowego w ramach FM musi zostać wypełniony przy wykorzystaniu aplikacji internetowej – MS2014+. Wraz z wnioskiem projektowym należy złożyć wszystkie wymagane załączniki. Wniosek projektowy składa się za pomocą generatora wniosków w wersji elektronicznej. Do Zarządzającego FM nie składa się wniosków w wersji papierowej. Do złożenia wniosku niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W wyjątkowych przypadkach dla polskich Wnioskodawców istnieje możliwość złożenia projektu bez stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Po stronie polskiej możliwe jest składanie uproszczonych propozycji projektowych, której wzór stanowi część opublikowanej dokumentacji euroregionalnej. Zwracamy uwagę, że zarówno obowiązująca wersja Wytycznych dla Wnioskodawcy, jak i  załączników do Wytycznych może jeszcze ulec drobnym zmianom.
Wytyczne dla Wnioskodawcy, specyficzne priorytety Euroregionu ŚC - TS oraz inne informacje dotyczące Funduszu Mikroprojektów zamieszczone są na stronach internetowych Euroregionu ŚC - TS:
http://www.interreg.olza.pl
http://www.euregio-teschinensis.eu
 
Punkt kontaktowy po polskiej stronie stanowi biuro SRiWR „Olza”, Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel: 033 857 87 20, faks: 033 857 87 21, e-mail: biuro@olza.pl
 
Informacje o kolejnych szkoleniach dla zainteresowanych Wnioskodawców będziemy publikować w naszych serwisach internetowych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji także w konsultacjach Waszych propozycji projektowych (również w formie warsztatów szkoleniowych).Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK