43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

26.01.2016r.
NOWE TRANSGRANICZNE PROJEKTY WŁASNE STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w ostatnim okresie opracowało wraz z partnerami koncepcje realizacji projektów aplikujących o dofinansowanie ich realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
 
Kontynuując wcześniejsze przedsięwzięcia, prowadzone przez Stowarzyszenie oraz Institut EuroSchola, związane z pracami nad powołaniem EUWT EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki partnerzy stworzyli koncepcję dalszego rozwoju współpracy transgranicznej w ramach projektu „EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa ukierunkowanego na problematykę transgraniczną w ramach prac nad powołaniem EUWT EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki”. Kolejnym przykładem projektu, w którym Stowarzyszenie „Olza” przyjęło rolę lidera jest projekt pn.: „Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim”, którego celem jest wzmacnianie współpracy w obszarze ochrony zdrowia i zarządzania kryzysowego pomiędzy samorządami oraz podmiotami zajmującymi się tą tematyką po obu stronach granicy. Tym razem współrealizatorem oraz partnerem projektu jest Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska. Oba projekty wpisują się w cele Osi Priorytetowej nr 4 Programu: Współpraca instytucji i społeczności.
 
Jako partner wiodący nasze Stowarzyszenie ubiega się o dofinansowanie dwóch projektów, realizujących założenia Osi Priorytetowej nr 2 Programu: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Jest to projekt promujący aktywizację zawodową młodzieży i osób niepełnosprawnych w ścisłym powiązaniu z popularyzowaniem turystyki transgranicznej Euroregionu Śląsk Cieszyński pn.: „Infotur-5”, opracowany z partnerem Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. Drugi z projektów to „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, stworzony w ramach partnerstwa z Miastem Jastrzębie-Zdrój, Dolní oblast Vítkovice oraz Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Jego głównym celem jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego opartego na popularyzowaniu, rozwoju i promocji dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska, jako unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.
 
W ramach wielu, transgranicznych polsko-czeskich partnerstw aplikujemy również o dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Osi Priorytetowej 4, kolejnych projektów umożliwiających realizację naszych zadań statutowych. Dzięki współpracy z Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z.s. jako partnerem wiodącym oraz partnerami Moravskoslezský kraj, Województwem Śląskim, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska powstał projekt „i-AIR REGION”, stawiający sobie za cel polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę poszczególnych komponentów środowiska naturalnego. Kolejna wieloletnia współpraca z samorządami obu miast oraz Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska zaowocowała przygotowaniem projektu pn.: „Cieszyn/Český Těšín INEurope“, mającego na celu stworzenie średniookresowej strategii w zakresie wykreowania w miastach Czeski Cieszyn i Cieszyn funkcjonalnej przestrzeni współżycia społecznego, życia kulturalnego, czy wzajemnego poznawania się na bazie transgranicznej platformy współpracy obu samorządów. Kolejnym projektem tym razem opracowywanym m.in. z jego liderem – Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą we Wrocławiu jest „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”.
 
Na uwagę zasługują jeszcze dwie koncepcje aplikujące o dofinansowanie tj. projekt flagowy pn. „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo”, którego liderem jest Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz tworzony przy współpracy wszystkich euroregionów polsko-czeskiego pogranicza projekt pn.: „Polsko-czeska współpraca młodzieży”. Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK