43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

26.01.2016r.
NOWE TRANSGRANICZNE PROJEKTY WŁASNE STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w ostatnim okresie opracowało wraz z partnerami koncepcje realizacji projektów aplikujących o dofinansowanie ich realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
 
Kontynuując wcześniejsze przedsięwzięcia, prowadzone przez Stowarzyszenie oraz Institut EuroSchola, związane z pracami nad powołaniem EUWT EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki partnerzy stworzyli koncepcję dalszego rozwoju współpracy transgranicznej w ramach projektu „EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa ukierunkowanego na problematykę transgraniczną w ramach prac nad powołaniem EUWT EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki”. Kolejnym przykładem projektu, w którym Stowarzyszenie „Olza” przyjęło rolę lidera jest projekt pn.: „Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim”, którego celem jest wzmacnianie współpracy w obszarze ochrony zdrowia i zarządzania kryzysowego pomiędzy samorządami oraz podmiotami zajmującymi się tą tematyką po obu stronach granicy. Tym razem współrealizatorem oraz partnerem projektu jest Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska. Oba projekty wpisują się w cele Osi Priorytetowej nr 4 Programu: Współpraca instytucji i społeczności.
 
Jako partner wiodący nasze Stowarzyszenie ubiega się o dofinansowanie dwóch projektów, realizujących założenia Osi Priorytetowej nr 2 Programu: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Jest to projekt promujący aktywizację zawodową młodzieży i osób niepełnosprawnych w ścisłym powiązaniu z popularyzowaniem turystyki transgranicznej Euroregionu Śląsk Cieszyński pn.: „Infotur-5”, opracowany z partnerem Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. Drugi z projektów to „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, stworzony w ramach partnerstwa z Miastem Jastrzębie-Zdrój, Dolní oblast Vítkovice oraz Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Jego głównym celem jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego opartego na popularyzowaniu, rozwoju i promocji dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska, jako unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.
 
W ramach wielu, transgranicznych polsko-czeskich partnerstw aplikujemy również o dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Osi Priorytetowej 4, kolejnych projektów umożliwiających realizację naszych zadań statutowych. Dzięki współpracy z Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z.s. jako partnerem wiodącym oraz partnerami Moravskoslezský kraj, Województwem Śląskim, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska powstał projekt „i-AIR REGION”, stawiający sobie za cel polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę poszczególnych komponentów środowiska naturalnego. Kolejna wieloletnia współpraca z samorządami obu miast oraz Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska zaowocowała przygotowaniem projektu pn.: „Cieszyn/Český Těšín INEurope“, mającego na celu stworzenie średniookresowej strategii w zakresie wykreowania w miastach Czeski Cieszyn i Cieszyn funkcjonalnej przestrzeni współżycia społecznego, życia kulturalnego, czy wzajemnego poznawania się na bazie transgranicznej platformy współpracy obu samorządów. Kolejnym projektem tym razem opracowywanym m.in. z jego liderem – Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą we Wrocławiu jest „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”.
 
Na uwagę zasługują jeszcze dwie koncepcje aplikujące o dofinansowanie tj. projekt flagowy pn. „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo”, którego liderem jest Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz tworzony przy współpracy wszystkich euroregionów polsko-czeskiego pogranicza projekt pn.: „Polsko-czeska współpraca młodzieży”. Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.