43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

12.01.2015r.
POWT CZ-PL | WYKORZYSTANIE OSZCZĘDNOŚCI NA ROZSZERZENIE DZIAŁAŃ LUB NOWE DZIAŁANIA PROJEKTOWE | PRZYPOMNIENIE
Jak informowaliśmy korespondencją z 17 bm. (oraz późniejszym komunikatem na stronie internetowej) naszych Członków aktualnie realizujących projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, których realizacja ma zostać zakończona w okresie od 01.01.2015r. do 30.9.2015r., beneficjanci będą mieli możliwość wykorzystania ewentualnych własnych oszczędności w celu podniesienia jakości realizowanych projektów, zwiększenia efektu transgranicznego lub wzmocnienia współpracy transgranicznej. Możliwość ta nie dotyczy jednak mikrobeneficjantów Funduszu Mikroprojektów. Poniżej zamieszczamy informację w tej sprawie opublikowaną na stronach Programu - zaktualizowany tekst z dnia 07.01.2015r.

Z uwagi na to, iż okres programowania 2007-2013 dobiega końca oraz że w ramach obecnego Programu nie zostanie już ogłoszony kolejny nabór wniosków, Instytucja Zarządzająca, Koordynator Krajowy oraz przedstawiciele regionów  uzgodnili, że zostaną stworzone możliwości wykorzystania oszczędności generowanych w realizowanych projektach.
Warunkiem wyrażenia zgody na ewentualne wykorzystanie oszczędności na rozszerzenie działań poszczególnych projektów jest:
 • zgodność nowych działań z celami osi priorytetowej, w ramach której projekt jest realizowany, 
 • zgodność z celem szczegółowym dziedziny wsparcia, w ramach której projekt jest realizowany,
 • wszytkie działania nadal muszą spełniać zasady gospodarności, celowości i efektywności,
 • wszystkie działania projektu muszą zakończyć się do 30.09.2015
 • podniesienie jakości celu / celów projektu w wyniku realizacji nowych działań, zwiększenie efektu transgranicznego lub wzmocnienie współpracy transgranicznej,
 • nie może dochodzić do wstrzymania realizacji trwających działań i do opóźnienia terminu wnioskowania o refundację środków w zaplanowanej wysokości.
Poprzez rozszerzenie działań projektu nie można:
 • zabezpieczać jego trwałości bez jednoczesnej poprawy jakości projektu,
 • finansować opracowania analiz i studiów, które powstaną w ramach projektów, a nie zostaną wykorzystane w praktyce,
 • finansować zakupów wyposażenia, które nie są powiązane z celami i działaniami projektu.
Ewentualne oszczędności można wykorzystać przede wszystkim na:
 • zwiększenie wartości planowanych do osiągnięcia wskaźników programowych,
 • rozszerzenie zakresu terytorialnego realizowanego projektu na obszar programowy wykraczający poza wskazany w oryginalnym wniosku o dofinansowanie,
 • zwiększenie trwałości projektu (w połączeniu z podniesieniem jakości projektu),
 • zwiększenie zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów,
 • rozpowszechnienie rezultatów projektu.
Uwaga: Powyższa zasada dotyczy jedynie oszczędności powstałych podczas realizacji projektu, całkowity budżet projektu musi pozostać niezmieniony.
Wnioski o zmianę obejmujące rozszerzenia działań projektów muszą wpłynąć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby cały proces administracji zmiany został przeprowadzony przed datą zakończenia projektu. Do dnia 30.01.2015 r. należy do WST składać pisma informujące o przygotowywanych wnioskach o zmianę.  
Wnioski o zmianę muszą być składane zgodnie z obowiązującą, standardową procedurą opisaną w „Podręczniku beneficjenta dofinansowania“ (patrz: przede wszystkim rozdz. 4.1 Zmiana projektu). 
Każda zmiana będzie poddawana indywidualnej ocenie WST, IZ oraz KK ze szczególnym uwzględnieniem wyżej wymienionych aspektów.
 
Źródło: Strona internetowa POWT CZ-PL: www.cz-pl.eu
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.