43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax. (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
POLECAMY:

Jak zrealizować i rozliczyć projekt
Realizacja projektu
Każdy Odbiorca końcowy/Mikrobeneficjent ma obowiązek realizować projekt zgodnie z zapisami Wniosku projektowego oraz Umowy i wynikających z niej i jej załączników obowiązków. Jednak w zależności od typu realizowanego projektu (A, B czy C) występuje pewne zróżnicowanie.

 • W przypadku projektów typu C Odbiorca końcowy/Mikrobeneficjent z jednej strony granicy realizuje projekt, druga strona (jeden lub kilka podmiotów) występuje tylko jako partner. Całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu każdy partner ponosi samodzielnie.
 • Realizacja projektów typu B zawsze przebiega równolegle lub w uzgodniony sposób bezpośrednio do siebie nawiązuje. Każdy z partnerów jest odpowiedzialny za rzetelne wdrażanie swoich działań/zadań. Odpowiedzialność za realizację projektu ponosi każdy partner samodzielnie.
 • Natomiast obowiązkiem obu parterów, w trakcie realizacji projektów typu A, jest stosowanie zasad współpracy. Rzeczywiste zrealizowanie zaplanowanych zasad współpracy (wspólne przygotowanie projektu; wspólna realizacja; wspólny personel zatrudniony do realizacji projektu; wspólne finansowanie) sprawdzane będzie po zakończeniu realizacji projektu. W celu zweryfikowania realizacji zasad współpracy partnerzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie odpowiedniej dokumentacji np. protokoły spotkań, przykłady korespondencji, listy obecności itd.
Każdy Odbiorca końcowy/Mikrobeneficjent ma obowiązek archiwizacji całej dokumentacji związanej z projektem do 31 grudnia 2026 r. Dokumentacja projektu musi być prowadzona w osobnej teczce oznaczonej numerem rejestracyjnym oraz tytułem projektu.
 
 
Zakończenie projektu
Dokumenty, które muszą być złożone po zakończeniu realizacji projektu typu A

 • 30 dni po zakończeniu realizacji projektu Partner Wiodący i Partner projektu składają Oświadczenie zrealizowanych wydatkach za narodową część projektu właściwemu Zarządzającemu FM;
 • Po wystawieniu przez obu Zarządzających FM Poświadczenia kwalifikowalności wydatków za narodową część projektu Partner Wiodący sporządza Wniosek o płatność za obie części narodowe (tzn. za cały projekt) i składa go właściwemu Zarządzającemu FM;
 • Zarówno Oświadczenie o zrealizowanych wydatkach za narodową część projektu, jak i Wniosek o płatność są przygotowywane w aplikacji internetowej Benefit 7+ i w wersji drukowanej składane właściwemu Zarządzającemu FM.
 • 30 dni po zakończeniu realizacji projektu Partner Wiodący i Partner projektu składają Raport końcowy z realizacji części (narodowej) projektu właściwemu Zarządzającemu FM;
 • Po zatwierdzeniu przez obu Zarządzających FM raportów Partner Wiodący sporządza Raport końcowy z realizacji projektu za obie części narodowe (tzn. za cały projekt) i składa go właściwemu Zarządzającemu FM;
 • Raporty są składane w wersji drukowanej (przygotowywane w formacie Word, wzory raportów znajdują się w zakładce: "Dokumenty" (w folderze - materiały szkoleniowe dla odbiorców końcowych/ beneficjantów FM).
 
Dokumenty, które muszą być złożone po zakończeniu realizacji projektu typu B i C

 • 30 dni po zakończeniu realizacji projektu Odbiorca końcowy składa w wersji drukowanej właściwemu Zarządzającemu FM Wniosek o płatność, przygotowywany w aplikacji internetowej Benefit 7+;
 • 30 dni po zakończeniu realizacji projektu Odbiorca końcowy składa w wersji drukowanej właściwemu Zarządzającemu FM Raport końcowy z realizacji projektu (w formacie Word, wzór raportu znajduje się w zakładce: "Dokumenty" (w folderze - materiały szkoleniowe dla odbiorców końcowych/ beneficjantów FM).
 
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.